Kwaliteitszorg betekent dat scholen de ‘goede dingen nog beter proberen te doen’. Adequate instrumenten en een heldere plannings- en beleidscyclus zijn hiervoor onontbeerlijk. Kwaliteit mag geen toeval zijn. Daarom is systematisch werken aan de kwaliteit van de school noodzakelijk. Dat betekent: het juiste beleid formuleren, de juiste handelingen verrichten en op de goede manier evalueren of bereikt is wat de school wilde bereiken. Dat is kwaliteitszorg: het geheel van samenhangend beleid, concrete doelstellingen en goed management om de benodigde acties en controles uit te voeren waarmee de school de gewenste kwaliteit systematisch levert en waarmee de school die kwaliteit ook continu kan verbeteren. De kwaliteitszorg op de Muiderkring voldoet aan de eisen die de onderwijsinspectie op dit punt stelt.

De volgende indicatoren geven ons richting bij het vormgeven aan de zorg voor kwaliteit: • De school heeft inzicht in de eigen uitgangssituatie.

  • De school heeft haar doelen geformuleerd.
  • De school evalueert systematisch de kwaliteit van haar opbrengsten en van het onderwijs en leren.
  • We werken vanuit zicht op kinderen.
  • De school werkt gericht aan verbetering van de kwaliteit van haar onderwijs.
  • De school legt verantwoording af aan het bestuur en indirect daarmee aan de inspectie over de gerealiseerde onderwijskwaliteit.
  • De zorg voor kwaliteit is systematisch.
  • Het schoolplan voldoet aan de wettelijke voorschriften.
  • De schoolgids voldoet aan de wettelijke voorschriften.

Kindcentrum Muiderkring werkt met een kwaliteitscyclus. Onderdeel van dit beleid is om twee keer per jaar een analyse te maken van de kwaliteit. Uit deze analyse volgen acties om de kwaliteit te verbeteren. Dit is een onderdeel van onze Plan-Do-Check-Act cyclus. Onze definitie van kwaliteit is: een systeemaanpak waarin verschillende onderdelen samen een permanente prikkel tot innovatie vormen ten behoeve van het leren van de leerlingen, de medewerkers en de organisatie als geheel. Onderwijsinspectie en GGD Ons onderwijs wordt gemonitord door de onderwijsinspectie en voldoet aan de normen van het ministerie van OC&W. De GGD-inspectie ziet toe op naleving van de wet kinderopvang. De onderwijsinspectie controleert scholen nu via gesprekken met het bestuur. De meest recente rapporten van de GGD met betrekking op de kinderopvang lees je onder de button ‘downloads’.