Verbinding
Door verbinding creëren we een omgeving waarin kinderen zich gezien en gehoord voelen en waarin groei en ontwikkeling mogelijk is. Het bevordert een gevoel van saamhorigheid, van veiligheid en van je gewaardeerd voelen.

We willen kinderen helpen zich in te leven in de wereld om hen heen en om te leren gaan met verschillen tussen mensen. Wat mooi wanneer kinderen vanuit vertrouwen de wereld tegemoet kunnen treden. 

Het team van KC Muiderkring bestaat uit medewerkers van de school en van de opvang. We willen van en met elkaar leren en gaan respectvol met elkaar om. We zijn verantwoordelijk voor onszelf, voor de ander én de omgeving.

We geloven in de driehoeksrelatie tussen ouders, kinderen en het kindcentrum om het kind zo tot bloei te laten komen. Persoonlijk en direct contact met ouders is te allen tijde belangrijk.

Veerkracht
Veerkracht stelt ons in staat om met lef, flexibiliteit, vertrouwen en positiviteit de uitdagingen van
vandaag en morgen aan te gaan.

Binnen een veilige omgeving leren de kinderen vallen en opstaan, durven ze fouten te maken en de leerkuil* in te stappen. We motiveren en stimuleren elk kind om door te zetten, juist als ze iets moeilijk vinden.

Als team willen we respect, gelijkheid en openheid nastreven. We zijn nieuwsgierig en gaan met elkaar in gesprek. Plezier in het werk en relativeren helpt hierbij.

In de omgang met ouders gaan we vol vertrouwen en oplossingsgericht het gesprek aan, met het kind altijd centraal.

*James Nottingham vergelijkt het leren van nieuwe dingen of het onder de knie krijgen van nieuwe
leerstof met het langzaam in een kuil terechtkomen. Voor je het beseft, bevind je je op de bodem van de kuil en vraag je je af hoe je hieruit kunt raken. De leerkuil haalt je uit je comfortzone en vraagt om inzet, oplossingsgerichtheid en doorzettingsvermogen.

Autonomie
Autonomie is belangrijk voor persoonlijke groei en ontwikkeling van kinderen, teamleden en ouders. Het omvat het vermogen om hulp te vragen, zelfkennis te vergroten, kritisch te denken en eerlijk te zijn. Iedereen neemt verantwoordelijkheid voor zijn of haar eigen handelen.

Van zelfredzaamheid via zelfstandigheid naar medeverantwoordelijkheid is onze visie.
Vanuit onderwijs en opvang vinden we het belangrijk dat kinderen de ruimte krijgen en gestimuleerd worden om zelf keuzes te maken, hulpvragen te stellen, zichzelf te leren kennen en verantwoordelijkheid te nemen. 

Als team streven we naar een open en veilige sfeer, waarin we elkaar de ruimte geven om authentiek te zijn.

Voor ouders streven we ernaar om inzicht te geven in het stimuleren van autonomie bij hun kinderen. We willen de zelfredzaamheid en zelfstandigheid van het kind vergroten en ouders helpen bij het stapje voor stapje loslaten en vertrouwen te hebben.

Talentontwikkeling
Onze visie op talentontwikkeling is gebaseerd op het stimuleren van creativiteit, inventiviteit en aanpassingsvermogen. We geloven in een curriculum waarbij het kind zich
breed kan ontwikkelen.

We streven ernaar een omgeving te creëren waarin we kunnen inspelen op de behoeften en talenten van ieder kind. We hebben hoge verwachtingen en moedigen de kinderen aan hun competenties te ontdekken en zichzelf te ontplooien. 

Als team dagen we elkaar uit en zien we elkaars talenten. We stimuleren onszelf en de ander uit de comfortzone te stappen. Out-of-the-box denken en groei staan centraal.

Voor ouders streven we ernaar om hun talenten in te zetten voor de ontwikkeling van hun kinderen. We willen ouders betrekken bij het proces en waar mogelijk binnen het kindcentrum samen te werken.